Rudkøbing HK

RHK

Rudkøbing HK blev oprettet i 1987. Hvor fællesskab stod i højsæde. Vi forsøger i vores klub at gå ind for fællesskab og sammenhold, som i gamle dage. Der skal være plads til forskellighed.

Vores mål er at have det sjovt og blive god til at spille håndbold. Få gode oplevelser som man kan tage med videre i rygsækken.

Vi forventer at man som forældre interessere sig for hvad ens børn går og laver. Når jeres børn starter til håndbold så bliver man en del af et fællesskab en del af en klub som drives af frivillige, som også går på arbejde, i skole mm. Vi gør det her fordi vi elsker det og vi har en særlig passion for klubben og for spillet håndbold. Vi håber at vi kan give denne fantastiske følelse videre. Man forpligtiger sig til at møde op til træning og kamp i weekenden. Det samme gælder forældre, vi vil gerne bede om jeres hjælp, kørsel til kampe, vask af spillertøj samt være deltagende ved at sidde ved dommerbord til hjemme kampe.

Vi ser frem til et godt samarbejde.


Følg os på Facebook
Nyheder
Der er endnu ikke oprettet nyheder
Kommende kampe
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen
Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Rudkøbing Håndboldklub (RHK)

24.05.18

 

Rudkøbing Håndboldklubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

RHK er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:            Rudkøbing Håndboldklub

Adresse:                       Skrøbelev Hedevej 18, 5900 Rudkøbing

CVR:                             32126715

Telefonnr.:                  Formand Amalie Littau 29 11 46 04

Mail:                             rhk1987@rhk1987.dk

Website:                       www.rhk1987.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

o   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o   Helbredsoplysninger i meget sjældne tilfælde (fx dispensation i.f.m. med lægeerklæring)

 

2)   Oplysninger om ledere og trænere:

-      Almindelige personoplysninger:

o   Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

o   Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

o   Uddannelser med relation til klubbens interesser

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o   CPR-nummer

o   Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

·        Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

·        At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

·        Behandling efter lovkrav

·        Behandling med samtykke

 

Formålene:

1)   Formål med behandling af medlemsoplysninger:

·        Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

·        Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

·        Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

·        Levering af varer og ydelser du har bestilt (fx størrelse til klubdragt, mad-arrangementer osv)

·        Administration af din relation til os

·        Vi benytter desuden billeder mv. af dig og andre i foreningsregi på hjemmeside og klubbens facebook side/grupper

 

2)   Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

·        Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

·        Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

·        Opfyldelse af lovkrav

·        Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

·        Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·        Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

·        Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

·        Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

·        Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

·        Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

·        Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet[1]

·        Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

·        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

·        Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

·        Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·        Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

·        Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

•        Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•        Retten til indsigt i egne personoplysninger

•        Retten til berigtigelse

•        Retten til sletning

•        Retten til begrænsning af behandling

•        Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•        Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

2. udgave, februar 2018.  

 

Løbetøj
Nye løbesko?

Foråret er over os, og det betyder løbeture i det dejlige vejr, som gradvist bliver varmere og varmere. Hold dig sund og rask, og få en god start på dine løbeturine med det rette løbetøj, som kan findes her.Sport-net
Sport-net - En verden af badminton

Badminton er den helt store passion hos sport-net. Find næsten alt udstyr på denne side. Både bolde, badmintonketchere, grips, sko osv.Betting
Betting med et smil på læben

Spiller du for sjov skyld? Så kender du helt sikkert til Mr Green. Onlinespilleportalen er fyldt med sjove spil, især betting på sportskampe, som du kan gå i krig med med det samme. Husk at spille ansvarligt.Adidas Ultra Boost
Adidas Ultra Boost

Tag en løbetur i et par Adidas Ultra Boost og du vil aldrig løbe i andet. Tjek det store udvalg ud hos Intersport.